اطلاعات پروژه

سوله های خرپایی

در بین سایر سازه های عمرانی این نوع بسیار متنوع و زیباتر است و نسل جدیدی از سازه فلزی

بحساب می آید و متناسببا خواست و نیاز کارفرما با هر دهانه ای و بدون استفاده از نگهدارنده ی

میانی ساخته می شوند.این سوله ها نسبت به سایر سوله های موجود در بازار سبک تر ، زیباتر ،

مقاوم تر و ارزان تر ساخته میشوند .