اطلاعات پروژه

حسینیه انار

سوله ها از نظر طراحی با سایر سازه های فلزی تفاوت دارند و علت آن هم کاربرد عمدتا صنعتی

این سازه است دهانه ها در سوله بزرگ تر دیگر سازه هاست و دارای قاب های متفاوت و شیبدار هستند

آسمانه سازه شهربابک نسل جدید سوله و جرثقیل