سوله خرپا سوله خرپا یکی از مدرن ترین انواع سوله هاست .ساختار این سوله به گونه ای است که مزایاس زیادی را از آن سوله سبک خرپا کرده است . خرپا نشان دهنده سیستمی سازه ایست که بارها از طریق چیدمان خطی اعضای با ابعاد مختلف در الگوهایی از مثلث های مسطح ،واحد های هندسی ایجاد میکنند که پایدارند . خرپاها توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری را دارند و در اثر نیروهای وارد شده به آنها تغییر هندسی نمی دهند...